ขอบคุณลูกค้า

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563
CEO J&D Group คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย
และทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ
คณบดี ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
พร้อมคณะอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า และธุรกิจของเจแอนด์ดีกรุ๊ป
__________________________________________________
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 
CEO J&D Group คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย
และทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ
ท่าน ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ 
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี 
พร้อมทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสินค้า และธุรกิจของเจแอนด์ดีกรุ๊ป
___________________________________________
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจร้านอาหาร
ได้ให้เกียรติทดลอง และชมการสาธิต
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของ เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป
__________________________________
Visitors: 25,960